Zvládneme to spolu

V čase dištančného vzdelávania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve kontaktovali rodičia, ale aj žiaci s prosbami o pomoc a  spoluprácu ohľadom zvládania nárokov dištančného vzdelávania. Časté otázky od rodičov a žiakov nás podnietili k zrealizovaniu prieskumu. Cieľovou skupinou boli žiaci, učitelia a rodičia. Zaujímalo nás, aké pozitíva a negatíva prinieslo dištančné vzdelávanie, čo im pomáhalo toto obdobie zvládnuť a naopak čo im chýbalo. Chceli sme tiež zistiť, ako celá situácia vplývala na ich prežívanie a správanie.

Z výsledkov prieskumu nám vyplynulo, že deti postupne strácali svoje každodenné školské a voľnočasové návyky, boli čoraz smutnejšie, uzavretejšie, odmietali sa stretávať s kamarátmi. Školské povinnosti odkladali na neskôr alebo ich úplne vypúšťali. Veľký problém bol aj s motiváciou. Aj s odstupom času sledujeme, že mnohé deti majú problém vrátiť sa k zabehnutému systému, ktorý im fungoval pred nástupom na dištančné vzdelávanie.

Na základe zisteného sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a vytvorili sme projekt ZVLÁDNEME TO SPOLU, ktorý bol úspešný a podporený v plnej výške.

Zrealizovali sme stretnutia s učiteľmi a odbornými zamestnancami škôl. Do spolupráce sme prizvali aj Mesto Detva, terénnych sociálnych pracovníkov, Centrum voľného času, podnikateľské prostredie, Súkromnú praktickú školu v Detve a Denný stacionár v Detve.

Absolvovali sme rôzne vzdelávania s odborníkmi z praxe v spolupráci s Plamienkom, Odborným liečebným ústavom psychiatrickým Predná Hora a Centrom inkluzívneho vzdelávania a pre rodičov sme zrealizovali vzdelávanie v rodinnej a filiálnej terapii.

Nosnou aktivitou bolo ROVESNÍCKE UČENIE, do ktorého sa zapojili všetky štyri základné školy a dve stredné školy mesta Detva. Spolu sa vytvorila skupina 35 ľudí.

Podstatou rovesníckeho učenia je vytvorenie skupiny mladých ľudí, ktorí po vyškolení prichádzajú k svojim rovesníkom, ktorí informácie od nich prijímajú otvorenejšie a ochotnejšie ako od dospelých.

Všetky skupiny sa zhodli na dôležitosti, venovať sa téme dištančného vzdelávania. Napriek tomu, že téma bola spoločná, oceňujeme rozmanitosť jej poňatia, spracovania a následnej realizácie aktivít v triedach. Deti boli veľmi tvorivé, akčné, zapájali sa. Vnímali sme pozitívne spätné väzby od detí, študentov, učiteľov aj rodičov. Pri tejto skúsenosti si žiaci a študenti uvedomili, aké je náročné, postaviť sa pred triedu plnú žiakov, odovzdať im informácie, podnietiť ich k aktivite a hlavne zaujať. Bolo zaujímavé sledovať ich sebareflexie a uvedomenie si, že učiteľ to v triede nemá vždy jednoduché. Silným momentom bolo pomenovanie potreby detí, že nie je dôležité len učenie, ale potešilo ich, keď učiteľ prejavil záujem aj o ich prežívanie a pocity. Z našej strany by sme vyzdvihli, že do rovesníckeho programu sa zapojili nielen žiaci, ktorí sú v triede dominantní, ale aj tí,  ktorí v triede patria k tichším, nenápadným žiakom a svoje miesto a uplatnenie si v svojej rovesníckej skupine našli.

Bol to priestor pre získanie nových zručností, vedomostí, foriem vzdelávania, objavenia svojich silných stránok, pozitívnych vzťahov a vytváranie nových priateľstiev.

Aj po skončení projektu chceme začatou cestou pokračovať. Účastníci prejavili záujem a navrhli množstvo tém, ktorým by sa chceli venovať.

Zmysel prepájania subjektov v našom meste si uvedomujeme hlavne pri riešení náročných a kritických situácií a dištančné vzdelávanie k nim určite patrilo.