O nás


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom poskytuje CPPPaP poradenské služby.

CPPPaP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu, výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti (t.j. okres Detva).

CPPPaP na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Všetky činnosti v CPPPaP sú poskytované BEZPLATNE.

Prioritné činnosti CPPPaP sa odvíjajú od legislatívy a Sprievodcu školským rokom.

DIAGNOSTIKA PRED ZAČATÍM POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY:

 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí ako predchádzanie prípadnému školskému zlyhaniu po nástupe do základnej školy (odklad PŠD, predčasné zaškolenie).
 • Adaptačné ťažkosti detí pri nástupe do materskej školy a pri vstupe do základnej školy.
 • Pomoc deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí pred začiatkom plnenia PŠD – skupinová/ individuálna 
 • práca s predškolákmi formou rozvíjajúcich a stimulačných programov špeciálnym pedagógom.
 • Problémy v správaní (konflikty s rovesníkmi v MŠ, negativizmus, agresivita…)

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA ŽIAKOV A PORADENSTVO

 • Psychodiagnostika pri výukovom zlyhávaní žiaka v škole, problémy v učení.
 • Diagnostika porúch správania a individuálna práca s deťmi s problémami v správaní.
 • Identifikácia nadania, pomoc pri riešení špecifických problémov nadaných detí a talentovaných žiakov.
 • Adaptačné ťažkosti detí pri nástupe do základnej školy.
 • Poradenstvo a psychoterapeutická starostlivosť u žiakov s rôznymi psychosociálnymi problémami, pri osobnostných a emočných problémoch, pri problémoch v sociálnom kontakte s cieľom navodenia pozitívnej zmeny .
 • Poradenstvo pre žiakov a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Poradenstvo a konzultácie pre rodičov.

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO A STAROSTLIVOSŤ

 • Špeciálno-pedagogická reedukácia pre žiakov s výukovými problémami.
 • Starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia).
 • Participácia pri školskej integrácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v základných a stredných školách.
 • Poradenstvo a konzultácie pre rodičov detí do ukončenia prípravy na povolanie.

KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRI VOĽBE POVOLANIA

 • Sebapoznávanie v oblasti kariérového poradenstvo – skupinové programy na orientáciu žiakov a študentov základných škôl pri výbere povolania a poradenstvo so špecifickým zreteľom na neadekvátnu voľbu povolania.
 • Diagnostika profesijných zručností pre voľbu povolania v základných a stredných školách.
 • Individuálne poradenstvo pre žiakov a rodičov pri otázkach voľby povolania.

PREVENCIA

 • Prevencia sociálnopatologických javov.
 • Práca s triednymi kolektívmi v základných školách.
 • Diagnostika sociálnych vzťahov.
 • Prednášky, besedy, programy pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vychovávateľov ako prevencia stresu a vyhorenia.

METODICKÉ VEDENIE

Metodická pomoc školským poradcom – výchovným poradcom, kariérovým poradcom, koordinátorom prevencie, pedagogickým zamestnancom v materských a základných školách, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom podľa ich aktuálnych požiadaviek a potrieb.