Kariérové poradenstvo

je komplex služieb, ktoré súvisia s pomocou pri hľadaní povolania, výberu školy, uplatnením 

sa na trhu práce a celoživotným kariérnym smerovaním. Kariérne poradenstvo pomáha zosúlaďovať individuálne predpoklady a záujmy žiakov a študentov s potrebami trhu.  

Pomáha naučiť jedincov prevziať zodpovednosť za svoj kariérny vývoj a riadiť si celoživotnú kariérnu cestu. 

Kariérn poradenstvo  učí  plánovať a riadiť svoj vlastný život s väčšou samostatnosťou a kompetenciami.